Нэрс

Албан тушаал

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

и-мэйл хаяг

1.

Д.Хишигбаяр

Дарга

321944

“А" байр 225 тоот

khishigbayar@msue.edu.mn

2.

Ж.Түвшинтүшиг

Ахлах мэргэжилтэн

318666

“А" байр 118 тоот

tuvshintushig@msue.edu.mn

3.

Б.Лхагвабаяр

 Мэргэжилтэн 

318666

“А" байр 118 тоот

lkhagvabayar@msue.edu.mn

4.

Э.Оргилмаа

Мэргэжилтэн /Цахилгаан/

318666

“А" байр 118 тоот

orgilmaa@msue.edu.mn

Хяналт, үнэлгээний албаны чиг үүрэг

Хяналт, үнэлгээний алба нь “Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн 6.4,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны  311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2015 оны 483 дүгээр тогтоол “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулна.

Тус  алба нь МУБИС-ийн захирлын шууд удирдлагад ажиллаж их сургуулийн хүрээнд мөрдөгдөж буй Монгол улсын хууль тогтоомж холбогдох журам дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж хэрэгжилтийн талаар тайлан дүгнэлт гаргаж захирлын зөвлөлд танилцуулж холбогдох шийдвэр гаргуулна. Энэхүү журмын 3.1.2-3.1.15 дугаар заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулна. 

Мөн МУБИС-ийн бүтцийн нэгжүүдийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг хэлэлцэх,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулах ба ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг МУБИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцүүлэн захирал батална.