Мэдээллийн технологи, зайн сургалтын албаны бүрэлдэхүүн:

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ӨРӨӨ

Л. Мөнхтуяа 

Албаны дарга

1- байр, 211 тоот

Б. Насанбаяр

мэргэжилтэн

12- байр, 604 тоот

Ж. Нарантуяа

мэргэжилтэн

12- байр, 604 тоот

Л. Бат-Эрдэнэ

мэргэжилтэн

1- байр, 211 тоот

Ц. Буянжаргал

мэргэжилтэн

1- байр, 211 тоот

Б. Наранбат

мэргэжилтэн

1- байр, 211 тоот

С. Лхагва

мэргэжилтэн

1- байр, 215а тоот

Ө. Мянганбаярмэргэжилтэн1- байр, 215а тоот
Б. Бодьгалмэргэжилтэн1- байр, 220 тоот

..