МУБИС-ийн Дотоод ажлын алба нь МУБИС-ийн хүний нөөцийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх, эрх зүйн орчинг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актын хүрээнд бүрдүүлэн, хэвшүүлэх хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харьцах харилцааг хариуцан ажиллах, захирлуудын өдөр тутмын ажилд туслан МУБИС-ийн дотоод ажлыг хариуцан ажиллах зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй.

МУБИС-ийн Дотоод ажлын алба нь бусад нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохицуулах, тэдгээрийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг хэлэлцэх,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

Дотоод ажлын албаны бүрэлдэхүүн:

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ӨРӨӨ

Н.Уянга

Дотоод ажлын албаны дарга

321931

“А” байр 114Б тоот

Б.Цэрэндулам

Захирлын туслах

326010

“А” байр 203 тоот

Г.Эрдэнэчимэг

Хүний нөөцийн менежер

322039

“А” байр 123 тоот

Т.Дуламрагчаа

Мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

99048082

“А” байр 207 тоот

Д.Отгонцэцэг

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

326179

“А” байр 207 тоот

И.Пагмасүрэн

Эмч96631395"Б” байр 205 тоот

Дотоод ажлын албанд ажлын байранд тавигдах шаардлага, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, байгууллагын болон мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээ, бусад асуудал ба байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох шатны мэргэжилтэн, алба, удирдлагаар  шийдвэрлүүлэх ба тус албаны талаархи дэлэгрэнгүй мэдээллийг Дотоод ажлын албаны даргад хандаж буюу байгууллагын дотоод журамтай танилцан хүлээн авах боломжтой.