МУБИС-ийн Санхүүгийн нэгдсэн алба нь сургуулийн зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлэх, байгууллагынхаа эдийн засаг, санхүүгийн боломжийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, сургуулийн дотоод төлбөр тооцоо, сургалтын төлбөрийн бүртгэл болон харилцаа хамтын ажиллагаа бүхий байгууллагуудтай холбоотой төлбөрийн тооцоо нийлэх, хөрөнгө материалын хөдөлгөөнийг хариуцан бүртгэн нэгтгэх ба сургуулийн санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг холбогдох газруудад цаг тухай бүрд нь тайлагнах ажлыг хариуцна.

Сургуулийн эдийн засгийн үр өгөөж, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төлөвлөлт, судалгаа, шинжилгээг хийж, түүний үр дүнг хэлэлцүүлэн, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, батлагдсан төсвийн хүрээнд зардлыг үр ашигтай зарцуулахад оршино.

Санхүүгийн нэгдсэн албаны бүрэлдэхүүн:

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ӨРӨӨ

Д.Саранчимэг

Санхүү албаны дарга

322296

“А” байр 113 тоот

Д.Энхчимэг

Ахлах нягтлан бодогч

70119514

“А” байр 111  тоот

Л.Амарсайхан

Орлогын нягтлан бодогч

70119514

“А” байр 111  тоот

Д.Энхчимэг

Орлогын нягтлан бодогч

70119514

“А” байр 111 тоот

Э.Золзаяа

Орлогын нягтлан бодогч

70119514

“А” байр 111 тоот

Д.Гантөмөр

Захиргаа аж, ахуйн нягтлан бодогч

70119514

“А” байр 111 тоот

Г.Ганзориг

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн нягтлан бодогч

311598

“А” байр 115 тоот

Т.Одгэрэл

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн нягтлан бодогч

329856

“Б” байр  206 тоот

Ч.Саруултуяа

Боловсрол судлалын сургуулийн нягтлан бодогч

70120016

“Ё” байр 11 тоот

Х.Уламбаяр

Урлаг, биеийн тамирын сургуулийн нягтлан бодогч

70118816

“Ж”504 тоот

Б.Уранжаргал

Математик, байгалийн ухааны сургуулийн нягтлан бодогч

311056

“В” байр 301 А тоот

Д.Саранчимэг

Багшийн сургуулийн нягтлан бодогч

360620

“Е” байр 107 тоот

Т.Отгонбаяр

Оюутны өргөө цогцолборын нягтлан бодогч

70151023

Оюутны өргөө II 207 тоот

Д.Номинчулуун

Архангай багшийн сургуулийн нягтлан бодогч

70332148

Б.Аюуш

Архангай багшийн сургуулийн орлогын нягтлан бодогч

70332148

Х.Цэндмаа

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн нярав

70131733

“Б” байр 209 тоот

Я.Лхамжав

Боловсрол судлалын сургуулийн нярав

70120016

“Ё” байр 35 тоот

Г.Дашгянцан

Урлаг, биеийн тамирын сургуулийн нярав

70118816

“Ж”504 тоот

Д.Нэргүй

Математик, байгалийн ухааны сургуулийн нярав

311056

“В“ байр 116 тоот

Н.Одгэрэл

70116229

“Е” байр 106 тоот

Б.Бадамцэцэг

Багшийн сургуулийн нярав

70116229

Ж.Жадамбаа

Захиргаа аж ахуйн нярав

311598

“А” байр 103 тоот

Г.Лхамсүрэн

Оюутны өргөө цогцолборын нярав

70151023

Оюутны өргөө II 207 тоот