МУБИС-ийн өөрийн удирдлагыг зохих журмын дагуу боловсруулж баталсан дүрмээр удирдах зөвлөл нь хэрэгжүүлж ажиллах ба 

Удирдах зөвлөл нь дор дурдсан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

  • Сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэлэлцэж батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах; сургуулийн дүрэм батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
  • Сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн жишгийг тогтоох;
  • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хуваарийг баталж, зарцуулалтад нь хяналт тавих;
  • Хөрөнгө, санхүүжилт бүрдүүлэх, зарцуулах журам тогтоох;
  • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн хэмжээг тогтоох;
  • Сургуулийн захирлын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.