МУБИС-ийн захирлын 2016 оны
12 сарын 31 өдрийн A/265 тоот
тушаалын хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН
ДОТООД ЖУРАМ


Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.    Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль (цаашид МУБИС гэх)-ийн дотоод журам (цаашид Журам гэх)-ийн эрх зүйн үндэс нь Боловсролын багц хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль,Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Авилгын эсрэг тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, МУБИС-ийн дүрэм болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж болно. 

1.2.    Энэхүү Журмын зорилго нь хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, бүрэлдэхүүний нэгжүүд болон дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, сургалт үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэх ба хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд хоорондын харилцааг зохицуулах, тэдгээрийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, удирдах ажилтан, ажилчдын нийгмийн хамгаалал, ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах замаар МУБИС-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад оршино.

1.3.    Дотоод журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтлана. Үүнд:
1.3.1.    Алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйл, хөгжлийн хөтөлбөрт баримжаалсан төлөвлөлттэй байх
1.3.2.    Үр дүнд суурилсан зохион байгуулалт, менежментийг нэвтрүүлэх
1.3.3.    Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдэд ээлтэй үйлчилгээ явуулах
1.3.4.    Хүнлэг, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, хөдөлмөрийн харилцааг төлөвшүүлэх 
1.3.5.    Ажлын үр дүн, тайлагнал нь төлөвлөгөөтэй нийцсэн байх
1.3.6.    Гүйцэтгэлд суурилсан, нээлттэй, ил тод, шудрага үнэлгээг нэвтрүүлэх
1.3.7.    Бүх түвшинд чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог нэвтрүүлэх
1.3.8.    Хамт олны дунд эерэг сэтгэлгээ, сайн хандлага төлөвшүүлэх

I. ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хоёр.  Дотоод ажлын албаны чиг үүрэг

2.1.1.    МУБИС-ийн Дотоод ажлын алба нь МУБИС-ийн хүний нөөцийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх, эрх зүйн орчинг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актын хүрээнд бүрдүүлэн, хэвшүүлэх хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харьцах харилцааг хариуцан ажиллах, захирлуудын өдөр тутмын ажилд туслан МУБИС-ийн дотоод ажлыг хариуцан ажиллах зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэй. 

2.1.2.    МУБИС-ийн захирлын албан ёсны мэдэгдэл, хэвлэлийн бага хурал, сурталчилгаа, байгууллагын гадаад, дотоод харилцаатай холбоотой асуудлыг хэвлэл мэдээлэл олон нийт хариуцсан ажилтан албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу боловсруулж, захирлаар хянуулж, зөвшөөрснөөр холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд түгээх ажлыг хэрэгжүүлнэ.

2.1.3.    МУБИС-ийн Дотоод ажлын алба нь бусад нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохицуулах, тэдгээрийн ажлын  төлөвлөгөө, тайланг хэлэлцэх,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

2.1.4.    МУБИС-ийн хүний нөөцийн бодлогыг холбогдох хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тогтоол, МУБИС-ийн стратегийн бодлого дээр үндэслэн боловсруулан Захирлын зөвлөлийн хурлаар батлуулан ажиллана.

2.1.5.    Багш бус ажилчдын цаг бүртгэлийг цахим төхөөрөмжөөр гүйцэтгэх бөгөөд бүртгэлийг сар тутамд хүний нөөцийн менежер нэгтгэж Дотоод ажлын албаны дарга хянаж Захирлын зөвлөлийн хуралд танилцуулна. Ажилчдын цаг бүртгэлийн мэдээллийг сар тутам санхүүгийн албанд хүргүүлж, дутуу ажилласан цаг тутам 2000 төгрөгөөр тооцож дараа сарын цалингаас суутгана.

2.1.6.    Дотоод ажлын алба нь үйл ажиллагааны чиг үүрэг, хуваарилалт болон холбогдох бусад харилцааг зохицуулсан ажиллах журамтай байна.

2.2.    Чанарын баталгаажуулал, мониторингийн алба /ЧБМА/-ны чиг үүрэг

2.2.1.    ЧБМА нь “Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн 6.4,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны  311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр тогтоол “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулна.

2.2.2.    ЧБМА нь МУБИС-ийн захирлын шууд удирдлагад ажиллаж их сургуулийн хүрээнд мөрдөгдөж буй Монгол улсын хууль тогтоомж холбогдох журам дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж хэрэгжилтийн талаар тайлан дүгнэлт гаргаж захирлын зөвлөлд танилцуулж холбогдох шийдвэр гаргуулна. Энэхүү журмын 3.1.2-3.1.15 дугаар заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулна. 

2.2.3.    ЧБМА нь МУБИС-ийн бүтцийн нэгжүүдийн ажлын төлөвлөгөө, тайланг хэлэлцэх,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулах ба ажлын уялдаа холбоо, ажил үүргийг зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.2.4.    ЧБМА-ны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг МУБИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцүүлэн захирал батална.

2.2.5.    Сургуулийн үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулж, хэвлүүлнэ.

2.3.    Удирдлагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт

2.3.1.    МУБИС нь үндсэн ба бүтцийн нэгжийг шинээр байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг МУБИС-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.7-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 
2.3.2.    МУБИС-ийн орон тоог баталсан тушаалын биелэлтийг жил бүрийн 12-р сарын 31-ний дотор захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэж шинэчлэн батална. Цалин шинэчлэн тогтоох тушаалыг 1-р сарын эхний 7 хоногт багтаан гаргана.

2.3.3.    МУБИС-ийн нэгжийн удирдлага нь өөрийн хариуцсан нэгжийг өдөр тутмын удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, хүлээсэн үүрэг, чиглэлийн дагуу ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, хэрэгжилтийг дээд шатны удирдлагын өмнө хариуцан ажиллана. 

2.3.4.    Тухайн нэгжийн удирдлагын эзгүйд захирлын тушаалаар томилогдсон үүрэг гүйцэтгэгч албан үүргийг түр хариуцан ажиллана. Албан үүргийг түр гүйцэтгэгч нь тухайн нэгжийн удирдлагын өмнөөс тушаал шийдвэр гаргах эрхгүй байх ба зөвхөн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж хяналт тавьж ажиллана.

2.3.5.    Сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, стратеги төлөвлөгөө болон төсөв хэлэлцэж батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон үйлчилгээний төлбөр хураамжийн хэмжээг тогтоох, сургуулийн захирлын тайлан болон хуульд заасан холбогдох асуудлыг удирдах зөвлөлийн хуралаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

2.3.6.    МУБИС-ийн сургалт-эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоох, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал дүгнэлт гаргах, үндсэн гол журам дүрэм батлуулах, өөрчлөлт оруулах зэрэг асуудлыг эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ. Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг холбогдох журмаар зохицуулна.

2.3.7.    МУБИС-ийн захирал, дэд захирал, бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, дэд захирал, дотоод ажлын албаны дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэй захирлын зөвлөл ажиллана.

2.3.8.    МУБИС-ийн дүрэм журамд заасан холбогдох асуудал, хөгжлийн хөтөлбөр, ажлын төлөвлөгөө зэрэгт туссан асуудал, тэдгээртэй холбоотой төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, чанарыг баталгаажуулах, тайлагнах хугацаатай уялдуулан захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг хичээлийн жилээр дотоод ажлын албанаас гаргаж захирлын зөвлөлийн хурлаар батлуулна.

2.3.9.    Захирлын зөвлөлийн хурлаас шийдвэрлэсэн асуудлын биелэлтийн хугацаа, чанар үр дүнгийн талаар дотоод ажлын албанаас дүгнэлт гаргаж жилд 2 удаа захирлын зөвлөлд танилцуулна. 

2.3.10.    Захирал, дэд захирлын шуурхай зөвлөгөөнийг МУБИС-ийн захирал, бүрэлдэхүүний сургууль, алба нэгжийн шуурхай зөвлөгөөнийг холбогдох захирал, дарга нар нь 7 хоног тутамд хийнэ. 

2.3.11.    Дотоод ажлын алба нь Шуурхай зөвлөгөөний хурлаар хэлэлцсэн болон шийдвэрлэсэн, өгсөн үүрэг даалгавар, тэдгээрийн биелэлтийн тэмдэглэлийг жагсаалт хэлбэрээр гаргаж, ирсэн явсан бичиг, өргөдөл гомдол, хугацаатай албан бичгийн талаар мэдээлэл зэргийг хийж хурлын протокол хөтлөн танилцуулж бусад алба нэгжүүдтэй харилцан уялдаа холбоотой  ажиллана.  

2.3.12.    Хурлын тэмдэглэлийг “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 2.4.3. дугаар зүйлийн 2.4.3.4-т заасны дагуу хурлын дарга болон хуралд оролцогчид гарын үсэг зурснаар хурлын тэмдэглэл хүчин төгөлдөр болсонд тооцно. 

2.4.    Төлөвлөгөө, төсөв батлуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохицуулах

2.4.1.    МУБИС-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийг Засгийн газраас гаргасан бодлогын бичиг баримттай уялдууланболовсруулж сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, удирдах зөвлөлөөр батлуулан хэрэгжүүлнэ. Хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгүүлэлтийн үр дүнд нь 5,10 жил гэсэн шатлалтайгаар үнэлгээ хийж танилцуулна.

2.4.2.    Хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг алба нэгжээс төлөөлөл оролцуулсан ажлын хэсгийг байгуулан боловсруулна. Стратеги төлөвлөгөөг захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэжзахирлын тушаалаар баталгаажуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

2.4.3.    Дэд захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг 1-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө, үр дүнгийн гэрээний биелэлт дүгнэх, ажлын тайлан авч хэлэлцэх ажлыг 12-р сарын 10-ны, 6-р сарын 10-ны дотортус тус дотоод ажлын албанд авч нэгтгэн Захирлын зөвлөлийн  хурлаар хэлэлцүүлнэ.

2.4.4.    МУБИС-ийн бүтцийн нэгж нь үйл ажиллагаагаа хичээлийн жилээр төлөвлөж, 12, 6-р сард багтааж тайлагнана. Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааг календарийн жилээр төлөвлөн зохион байгуулна. 

2.4.5.    Ажлын төлөвлөгөөг ирэх хичээлийн жилээр гаргах ба 6-р сарын 1-ны дотор чанарын баталгаажуулалт, монитронгийн албанд ирүүлнэ. ЧБМА нь мастер төлөвлөгөө болон хөгжлийн хөтөлбөртэй ажлын төлөвлөгөөний тохирцыг үнэлж 7-р сарын 1-ны дотор захирлын зөвлөлд үнэлгээний тайланг танилцуулж батлуулна.

2.4.6.    Тэнхим, профессорын баг, төвийг хөгжүүлэх 3 жилийн хөтөлбөр МУБИС-ийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан боловсруулж тэнхим хамт олноороо хэлэлцүүлэн тэнхим, баг, төвийн эрхлэгч нь бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, сургалт болон эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захиралтай 4 талын хамтран ажиллах гэрээ байгуулж гэрээний хугацаа дуусахад талууд үр дүнд үнэлгээ дүгнэлт хийнэ.

2.4.7.    Тэнхим, профессорын баг, лаборатори төв, алба нэгж хөгжлийн хөтөлбөртэйгээ уялдуулан хичээлийн ирэх жилийн ажлын төлөвлөгөөгөө 6-р сарын 1-ний дотор хамт олны хурлаар оруулж бүрэлдэхүүний сургуулийн захирлаар батлуулан хэрэгжүүлнэ.

2.4.8.    Тэнхим, профессорын баг, лабораторитөв, алба нэгж нь хичээлийн жилийн ажлын тайлангаа 6 сарын 10 ны дотор хамт олноор хэлэлцүүлж дүгнэлтийг загварын дагуу бүрэлдэхүүний сургуулийн захиралд ирүүлсэн байна.

2.4.9.    Ажлын төлөвлөгөөг тухайн нэгж, алба, бүрэлдэхүүн сургуулийн санхүүгийн жилийн төсөв дагалдах бөгөөд төсвийн төслийг санхүүгийн журмын 5.3.2 дугаар заалтыг үндэслэн хийж ирүүлнэ. 

2.4.10.    Төсвийн төслийг үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, урсгал засвар ирүүлэх зардлыг төлөвлөлт нь хэрэгцээ шаардлага, материал, тоног төхөөрөмжийн нэр, төрөл, марк, зураг төсөл, үнийн харьцуулсан судалгаа гэсэн баримт материалын бүрдэлтэй байна.

2.4.11.    Нэгжийнхээ хурлаар оруулж хэлэлцүүлсэн шийдвэрийг үндэслэн Санхүүгийн нэгдсэн албаар хянуулан 7-р сарын 10-ны дотор захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулна.

2.4.12.    МУБИС-ийн санхүүгийн орлогын бүрдүүлэлт, төсвийн зарцуулалтын зохион байгуулалт тэдгээрийн ил тод байдал мөн холбогдох бусад харилцааг МУБИС-ийн Санхүүгийн журмаар зохицуулна. 

2.4.13.    Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмын хэрэгжилт болон төсвийн дагуу захиран зарцуулсан эсэхэд гүйцэтгэлийн хяналт үнэлгээний ажлыг ЧБМА-наас хийж 2-р сарын 10-ны дотор захирлын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

2.4.14.    Тэнхим, профессорын баг, лабораторийн эрхлэгчтэй жил бүр сургалтын чиглэл, эрдэм шинжилгээ, тэнхимийн нөөцийн чадавхийг сайжруулах ажлын төлөвлөгөөг тусгасан үр дүнгийн гэрээ сургалт хамтын ажиллагаа болон эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, тэнхимийн эрхлэгч нарын дөрвөлсөн гэрээ хийж хичээлийн жилийн эцэст тайлангийн хурлаар үр дүнг дүгнэнэ. Дүгнэлтийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал МУБИС-ийн захирлын зөвлөлд оруулж танилцуулна.

2.4.15.    Төлөвлөгөө болон тайлангийн явцыг үнэлэх ажлыг ЧБМА хийж, үр дүнг МУБИС-ийн бүх алба нэгжээр гаргаж, МУБИС-ийн жилийн ажлын тайланг нэгтгэж захирлын зөвлөлд 10 сарын 15-ны дотор танилцуулна. Тайлангийн үр дүнг ажил бүрийн жагсаалтаар ерөнхий дүгнэлтийн хуудас гаргаж баталгаажуулсан байна.

2.4.16.    Нийт багш нарын эрх, үүрэг, багш шинээр ажилд авах, ажиллуулах, чөлөө олгох, ажилласан жил, орон тоо, албан тушаалын зэрэглэл олгох, гэрээ хийх болон эдгээртэй холбоотой бусад асуудлууд МУБИС-ийн Багшийн ажиллах журмаар зохицуулна. 

2.4.17.    Багш ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай хийх бөгөөд гэрээний хугацаанд хийсэн ажил, түүний үр дүн, тухайн албан тушаалд тавих шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, албан тушаалын шатлал өөрчлөх тухай асуудлыг мэргэжлийн магадлах комисс шийдвэрлэнэ. Комиссыг захирлын тушаалаар байгуулж ажиллуулна.

2.4.18.    Алба, нэгжийн мэргэжилтний ажлын тайланг сонсож ажлын үр дүн, ур чадвар зэргээс хамааруулан сэлгэн ажиллуулж болно. Энэ тохиолдолд захирлын зөвлөлийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

2.4.19.    Багш ажилтан гэрээний хугацаанд тухайн албан тушаалд тэнцэхгүй, тавигдсан шаардлага хангаагүй, үр дүнгүй ажилласан нь мэргэжлийн магадлах комиссоор тогтоогдвол хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгоно. 

2.4.20.    Ажилтан ажилчдын тайланг хэлэлцэж, ажлын үр дүнг хангалтгүй гэж үзвэл ажлын байран дээрээ тэнцэж буй эсэх талаар мэргэжлийн магадлах комисс байгуулж дүгнэлт гаргуулан шийдвэрлэнэ. 

2.4.21.    МУБИС-ийн хамт олны тайлангийн хурлыг жилд 1 удаа 11-р сарын 1-ний дотор хийнэ. Хурлыг дотоод ажлын алба хариуцан зохион байгуулах ба бүрэлдэхүүн сургууль бүрээр хуваарь гаргаж зохион байгуулж болно. Бүрэлдэхүүн сургуулиуд тайлангийн хурлаа 10-р сарын 15-ны дотор хийх ба ЧБМА-наас төлөөлөл оролцуулсан байна. 

2.4.22.    Тайлангийн хурлаас гарсан үнэлгээ дүгнэлтийг захирлын зөвлөлийн хуралд ЧБМА танилцуулна.

2.5.    Гэрээ, хамтын ажиллагааны зохицуулалт

2.5.1.    МУБИС-ийн аливаа үйл ажиллагаанд хэрэглэх гэрээ, контракийн загварыг дотоод ажлын алба хариуцан боловсруулах бөгөөд захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэж батлуулан хэрэглэнэ. 

2.5.2.    Төсөл гэрээт ажилтай холбоотой гэрээг эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал, холбогдох бүтцийн нэгжийн захирал, эрхлэгч, албаны дарга байгуулах ба эрх зүйч, мөнгө санхүүтэй холбоотой бол ерөнхий санхүүч танилцаж гарын үсэг зурна. 

2.5.3.    Сургалттай холбоотой, сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах гэрээг сургалт эрхэлсэн дэд захирал, холбогдох алба, бүтцийн нэгжийн захирал, дарга байгуулж эрх зүйч, мөнгө санхүүтэй холбоотой бол ерөнхий санхүүч, хүний нөөцтэй холбоотой бол хүний нөөцийн менежер танилцаж гарын үсэг зурна. 

2.5.4.    Ажил гүйцэтгэх, засвар үйлчилгээ үзүүлэх, аж ахуй, худалдан авах үйл ажиллагаа болон гэрээт ажлын гэрээг холбогдох эдийн засаг хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал, холбогдох бүтцийн нэгжийн захирал, албаны дарга байгуулж, ерөнхий санхүүч, эрхзүйч танилцаж гарын үсэг зурна.

2.5.5.    Мөнгөн дүнгийн хэмжээ, хамтын ажиллагааны ач холбогдлоос хамааран гэрээг МУБИС-ийн захирал байгуулж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Холбогдох алба, эрхзүйч, санхүүч танилцаж гарын үсэг зурсан байна.

2.5.6.    Дотоод, гадаадын их сургууль, эрдэм шинжилгээний болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахад МУБИС-ийн захирал гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

2.5.7.    Удирдлага мэдээллийн системд мэдээлэл оруулах, засах эрх бүхий ажилтантай гэрээ хийж ажиллах ба жилд нэг удаа үнэлгээ дүгнэлт хийнэ.

2.5.8.    Удирдлага мэдээллийн системд байгаа мэдээлэл,оюутны дүн болон төлбөрийн тооцоог засах, бусдад мэдээлэл дамжуулах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаа хийсэн бол ажлаас чөлөөлж, хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлнэ. 

2.5.9.    Гэрээний үр дүнг гэрээ дүгнэх хуудсаар ЧБМА-нд ирүүлнэ. Гэрээний үр дүн, хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж захирлын зөвлөлийн хуралд жилд 2 удаа танилцуулна.

2.6.    Үйлчилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагааны зохицуулалт

2.6.1.    Үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх зорилгоорүндсэн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй барилга байшин, тоног төхөөрөмжийг өөрчлөн зохион байгуулах бол МУБИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ. Энэ тохиолдолд дараах зөвшөөрлийг урьдчилан авсан байна. Үүнд:

а. МУБИС-ийн хичээлийн байр анги танхим, багш нарын өрөө тасалгааг өөрчлөн зохион байгуулах бол сургалт эрхэлсэн дэд захирлаас.

б. Оюутны байр, үйлчилгээний хэсэг, хоолны газар зэргийг өөрчлөн зохион байгуулах бол санхүү эрхэлсэн дэд захирлаас

в. Номын сан, судалгааны лаборатори зэргийг өөрчлөн зохион байгуулах бол эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирлаас тус тус зөвшөөрөл авсан байна. 

2.6.2.    Өрөө тасалгаа, байр ашиглалтын болон холбогдох журмын заалтын хэрэгжилтийн талаар үнэлгээ, дүгнэлт хийх ажлыг ЧБМА холбогдох төв алба нэгжийн төлөөлөлтэй ажлын хэсэг гаргаж 10-р сарын 1-ний дотор зохион байгуулна.

2.6.3.    МУБИС-ийн дэргэд дотоод үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор инновацийн төв, хэвлэх цех болон бүтцийн бусад нэгжүүд үйл ажиллагаагаа аж ахуйн тооцоон дээр үндэслэн явуулж болно.

2.6.4.    Аж ахуйн тооцоон дээр үйл ажиллагаа явуулах нэгжийн үйл ажиллагааны тайланг Захирлын зөвлөлийн хурлаар жилд 2-оос доошгүй удаа дүгнэх ба үйл ажиллагаа нь санхүүгийн доголдолтой эсхүл үр ашиггүй ажилладаг нь тогтоогдсон тохиолдолд татан буулгах асуудлыг МУБИС-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.7.2-т заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

2.6.5.    Хөдөлмөрийн үр бүтээмжийг хэвийн үргэлжлүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглах боломжгүй болсон, ашиглалтын хугацаа дууссан, багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж авах, солих тохиолдолд Нэгдсэн хангамж, нийтлэг үйлчилгээний албанд хүсэлтийг ирүүлж хянуулж шийдвэр гаргуулсан байна. 

2.6.6.    МУБИС-ийн бүх нэгж, бүрэлдэхүүний сургуулийн хэмжээнд худалдан авах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн хангамж нийтлэг үйлчилгээний алба, ерөнхий санхүүчээр хянуулсан байна. 

2.6.7.    Нэгдсэн хангамж нийтлэг үйлчилгээний алба сар бүр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний үнийн нэгдсэн судалгаа гаргаж албаны дарга баталгаажуулан холбогдох албадад хүргүүлсэн байна. Хүргүүлсэн тухай мэдээг дотоод ажлын албанд тухай бүр өгнө.

2.6.8.    Гадаадын зочид төлөөлөгч болон дотоод ажилд сургуулийн автомашин ашиглах бол захиалгыг 7 хоногийн өмнө нэгдсэн хангамж, нийтлэг үйлчилгээний албанд захиалга ирүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

2.6.9.    Алба нэгжүүд өөр албаны хариуцсан ажилтан, мэргэжилтэнд ажил, үйлчилгээг захиалах бол хугацаа, үр дүн, тоо хэмжээг заасан захиалгын хуудсаар харилцана. 

2.6.10.    Ажил үйлчилгээ захиалсан хуудсанд холбогдох мэргэжилтнээр гарын үсэг зуруулж, гүйцэтгэлийг тэмдэглэж баталгаажуулна. Ажил, үйлчилгээний захиалгын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлбарыг ЧБМА-нд 3 сар тутамд ирүүлнэ. Үр дүнг нэгтгэж захиралын зөвлөлийн хуралд тухай бүр танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

2.6.11.    Хэвлэл мэдээлэл олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн нь ажилтан багш, ажилтны заавал мэдвэл зохих дүрэм, журам, зааврыг сургуулийн веб хуудсанд байрлуулж мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллах.

2.6.12.    МУБИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаа, элсэлт, төгсөлт, худалдан авалт, тендерийн  үйл ажиллагаа, цаг үеийн бусад ажлуудыг тухай бүр нь нийтэд ил тод мэдээлж байх асуудлыг алба нэгжийн дарга нар хариуцаж зохион байгуулна.


2.7.    Зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа

2.7.1.    МУБИС-ийн багш нарыг эвлэлдэн нэгдэж “багш нарын зөвлөл” байгуулан мэргэжлийн хөгжил, соёл олон нийтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахыг дэмжинэ. Энэ тохиолдол багш нарын зөвлөл тусдаа дүрэмтэй олон нийтийн байгууллага байна.

2.7.2.    Багш нарын зөвлөл нь МУБИС-ийн багш нарын баяр, уралдаан тэмцээн, соёл олон нийтийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний санхүүжилтийг захирлын зөвлөлд оруулж баталгаажуулан үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнг захирлын зөвлөлд танилцуулна.

2.7.3.    МУБИС нь Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоол “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмэнд” 2 дугаар зүйлийн 2.2, МУБИС-ийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4.4-т заасны дагуу Ёс зүйн хороог ажиллуулах ба төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн дагуу үйл ажиллагааг явуулна.

2.7.4.    Хөтөлбөрийн хороо, ёс зүйн хороо, ахмадын хороо, төгсөгчдийн холбоо нь ажлын төлөвлөгөөг дотоод ажлын албанд ирүүлж, үйл ажиллагааны тайланг жилд 1 удаа захирлын зөвлөлд танилцуулна. 

2.7.5.    Мэргэжлийн магадлах комисс нь ажилтны мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд ажлын байрныхаа шаардлага хангаж байгаа талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргаж захирлын зөвлөлд танилцуулна.

2.7.6.    Мэргэжлийн магадлах комисс болон ажлын хэсгийг захирлын тушаалаар байгуулж ажлын явц, харилцаа, зохицуулалт зэргийг ажлын хэсгийн комисс хариуцах бөгөөд ажлын үр дүнгийн талаарх тайланг холбогдох алба нэгжид танилцуулна.

2.7.7.    Мэргэжлийн магадлах комисс болон бусад ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, ажлын үр дүнг нэгтгэж тайлангийн талаарх мэдээллийг захирлын зөвлөлд жилд 2 удаа танилцуулна.

Гурав. Чанарын баталгаажуулал, мониторингийн үйл ажиллагаа

3.1.1.    Монгол Улсын хууль, тогтоомж болон МУБИС-ийн дүрэм, журам, Захирлын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт, МУБИС-ийн ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, санхүү, өмч хөрөнгийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, сургалтын үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, тайланг хэлэлцүүлэх, зохих шийдвэр гаргуулах замаар хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөнө.

3.1.2.    Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн стандарт, хөтөлбөр, оюутны үнэлгээ зэрэгт хөндлөнгийн магадлах комисс байгуулан үнэлгээ хийх ажлыг ЧБМА  зохион байгуулж тэдгээрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар тайлан гаргаж холбогдох алба нэгжид танилцуулна.

3.1.3.    Сургалтын орчинд хичээл практикийн хэрэглэгдэхүүн, материаллаг баазын хангамж, хүрэлцээ болон эдийн засаг санхүүгийн байдалд жилд нэг удаа бүтцийн нэгж бүрээр дүн шинжилгээ хийх ажлыг ЧБМА зохион байгуулна.

3.1.4.    МУБИС-ийн мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл хөтөлбөр, эрдэм шинжилгээний ажил, сургуулийн дотоод төсөл хөтөлбөр, тэдгээрийн хэрэгжилтийн үр дүнд шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргана.

3.1.5.    Эрдэм шинжилгээний лаборатори, номын сан, төвүүд, үйлдвэрлэлийн дадлагын ажлын үр дүн, тэнхим нэгжүүдийн эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны өөрийн үнэлгээнд хяналт тавих, гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах талаар санал, дүгнэлт гаргаж холбогдох алба нэгжид хүргүүлнэ.

3.1.6.    Сургуулийн санхүүгийн болон эдийн засгийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжжурам,дүрмийн хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргана.Гарсан зөрчил дутагдлыг холбогдох дүрэм журмын хүрээнд шийдвэрлүүлнэ.

3.1.7.    Оюутны сургалтын төлбөр болон бусад орлого бүрдүүлэлт, хувиарлалт, бүртгэл, тооцоо, зарлагын гүйцэтгэл, төсвийн дагуу захиран зарцуулсан эсэхэд үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргана.

3.1.8.    Салбар болон бүрэлдэхүүний сургуулиудын их ба урсгал засвар, тохижилтын ажлын  чанар, санхүүгийн гүйцэтгэлд үнэлгээ өгөх, биелээгүй ба дутуу биелэлттэй байгаа ажлуудын шалтгааныг тогтоох

3.1.9.    Оюутан суралцагчид, багш ажилтан, ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөл аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавьж, харилцан уялдаа холбоотой ажиллана. 

3.1.10.    Үйлчилгээний чанарыг үнэлэхэд бүх түвшний алба нэгжийн үйл ажиллагааны талаар харилцаа бүхий хүмүүсээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авна. 

3.1.11.    Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, алба, нэгжийн дарга мэргэжилтэн, үйлчлэгч нарын үйл ажиллагаа, ажлын үр дүн, харилцааны талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг багш,ажилтан, оюутнаас авна.

3.1.12.    Багш нарын заасан хичээлийн үр өгөөж, заах арга барил, үнэлгээ, зөвлөн тусалсан байдал, харилцаа зэргийн талаар оюутнаас сэтгэл ханамжийн судалгааг зохион байгуулах ба багшийн ажиллах журмаар зохицуулна.

3.1.13.    Энэхүү журмын 3.1.10, 3.1.12, 3.1.13  гэсэн заалтад сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнг тусгасан үйлчилгээний чанарыг үнэлгээний гол шалгуур гэж үзэх ба судалгааг  12-р сар, 5-р сард багтааж 2 үе шаттай онлайнаар зохион байгуулна. 

3.1.14.    Судалгааны үр дүнг хангалтгүй буюу 60-аас доош хувьтай гарсан бол магадлах комисс байгуулж үнэлгээ дүгнэлт хийж үр дүнг захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

3.1.15.    Алба нэгжийн ажлын үр дүн, чанарыг үнэлэхдээ батласан удирдамжийн дагуу ЧБМА  болон захиргааны албадаас төлөөлөл оролцуулан чанарын баталгаажуулал, монитронг хийнэ.

3.1.16.    Дотоод ажлын үр дүнгийн чанарын баталгаажуулал, мониторингийн үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгийн бүх тайланг Захиралд танилцуулж Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ. 

3.1.17.    Журмын зүйл заалт удаа дараа зөрчсөн, буруутай үйл ажиллагааны улмаас сургуульд хохирол учруулсан бол тухайн албан тушаалтан, мэргэжилтэнд  тооцох хариуцлагыг үе шаттай авна. 

3.1.18.    Хэрэв илэрсэн зөрчил дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгуулагад тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

3.1.19.    Дотоод ажлын чанарыг баталгаажуулахад тухайн алба нэгжийн, өөрсдийн үнэлгээн дээр нь баталгаажуулалт хийх, эрсдлийг тооцож ажиллах, хэрэглэх аргыг үнэлгээний ажилд хэрэгжүүлнэ.

II. ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Дөрөв. Хөдөлмөрийн харилцаа

4.1.    Хөдөлмөрийн харилцаанд мөрдлөг болгох зарчим

4.1.1.    Харилцан бие биедээ шударга,  ажил хэрэгч, хүндэтгэлтэй хандах, хүнлэг ёсыг дээдлэх;

4.1.2.    Хүний нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны эрхийг хүндэтгэх;

4.1.3.    Багш, ажилтан, албан хаагч, оюутан сурагчдыг үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь гадуурхахгүй байх;

4.1.4.    Албан үүргээ биелүүлэх явцдаа хувийн  ашиг сонирхол, авилга, хээл  хахуулиас ангид байх;

4.1.5.    Хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч нийт албан хаагч, ажилчид нь зөвхөн өөрийн нэгжийн удирдлагад захирагдах ёсыг ухамсартай сахиж ажиллах ба нэгжийн дарга нар зөвхөн өөрийн нэгжийн ажилчдад үүрэг даалгавар өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт шаардлага тавих ба бусад нэгжийн ажилтан, багш, албан хаагчдад үүргээ биелүүлэх явцад нь хөндлөнгөөс үүрэг даалгавар өгөх, хяналт шаардлага тавих ажил гүйцэтгэх явцад нь саад учруулахгүй байх;

4.1.6.    Энэхүү журмын 4.1.1-ээс 4.1.5-д заасан зарчмыг мөрдөж ажиллаагүйгээс үүссэн хохирол, хор уршгийг холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэх;

4.2.    Ажил олгогчийн хүлээх үүрэг

4.2.1.    Хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч багш, ажилтан, албан хаагчдын гүйцэтгэх ажилүүргийг байгууллагын стандарт, холбогдох бусад эрх зүйн актад нийцүүлэн тодорхойлох ба ажлын байрны тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан загвар, зааврын дагуу холбогдох нэгж боловсруулж Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэний үндсэн дээр захирлын тушаалаар батлан хэрэгжүүлэх;

4.2.2.    Багш, ажилтныг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, ажиллах нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөр хамгааллын болон бусад зааварчилгаа өгөх, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй нөхцөлийг хангах; 

4.2.3.    Багш, ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын байр, бичгийн хэрэгсэл, холбооны болон бусад техник хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл, цэвэрлэгээ үйлчилгээний материалаар хангах;

4.2.4.    Багш, ажилтныг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд зохих ёсоор хамруулж, шимтгэлийг Нийгмийн даатгалын багц хуульд нийцүүлэн төлөх, хууль, тогтоомж, энэхүү Журам болон хамтын гэрээнд заасан тэтгэмжийг олгох; 

4.2.5.    Ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих, бүртгэх, хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалинг Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээний дагуу цалин хөлс, урамшуулал, шагнал, тэтгэмж, тусламжийн олговор олгох; 

4.2.6.    Цалин хөлсийг сард 2 хувааж тогтсон хугацаанд олгох; /Ажилтан хүндэтгэх шалтгааны улмаас хүсэлт гаргасан бол 1 сарын цалин хөлсийг урьдчилан олгож болно/.

4.2.7.    Хөдөлмөрийн хуульд заасны дагуу ажилтанд ээлжийн амралтыг заавал биеэр эдлүүлэх, ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтыг биеэр эдэлж чадаагүй тохиолдолд нөхөн амруулах; 

4.2.8.    Ажилтан, сурагчдын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх;

4.2.9.    Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 30 хоногийн дотор шийдвэрлэн хариуг хүргүүлэх ба шаардлагатай гэж үзвэл хугацааг нэг удаа 30 хоногоор сунгаж болох ба энэ тухайгаа өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргагчид мэдэгдэх; 

4.2.10.    Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болсон ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтэрт тэмдэглэл хийж, ажил болон хариуцаж байсан эд хөрөнгийг хүлээн авах, эцсийн тооцоог тойрох хуудас бөглүүлэн хийх; 

4.2.11.    Ажилтны мэдлэг, боловсрол, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, сургалтад хамруулах боломжийг бүрдүүлэх; 

4.2.12.    Хөдөлмөрийн хууль, хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан бусад үүрэг

4.3.    Ажил олгогчийн эдлэх эрх

4.3.1.    Хөдөлмөрийн тухай хууль, МУБИС-ийн дүрэм, Журамд заасан үндэслэлээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах, гэрээний хугацаа дууссан тохиолдолд гэрээг сунгах эсвэлдуусгавар болгох; 

4.3.2.    Ажилтнаас хууль тогтоомж, МУБИС-д мөрдөгдөж байгаа дүрэм, Журмыг мөрдөхийг, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь чанартай, биелүүлэхийг шаардах; 

4.3.3.    Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээнд заасны дагуу сахилгын зөрчил гаргасан ажилтанд сахилгын шийтгэл ноогдуулж, эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх; 

4.3.4.    Байгууллагын эд хөрөнгө, техник, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, журам, зааврын дагуу хэрэглэхийг шаардах;

4.3.5.    Ажилтныг ажлын үр дүнг үндэслэн шагнаж урамшуулах;

4.3.6.    Ажлын зайлшгүй шаардлагаар хуульд заасан үндэслэлээр ажилтныг өөр ажилд шилжүүлэн томилох, албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах;

4.3.7.    Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын туслах, хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн, оюутанд үйлчлэх ажилтан, лабораторийн туслах ажилтан, нягтлан бодогч, хичээлийн болон оюутны байрны зохион байгуулагч нарыг тодорхой хугацааны давтамжтайгаар сэлгэн ажиллуулах;

4.3.8.    Энэхүү журмын 4.3.2-т заасан шаардлагын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчил гаргасан багш, ажилтан, албан хаагчид хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуухариуцлага тооцох;

4.3.9.    Холбогдох хууль, тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээ, МУБИС-ийн дүрэм, журамд заасан бусад эрх;

4.4.    Багш, ажилтны хүлээх үүрэг

4.4.1.    Хөдөлмөрийн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, бусад хууль тогтоомж болон МУБИС-ийн дүрэм, дотоод бусад журам, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ чанд сахин биелүүлэх; 

4.4.2.    Журам, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааврыг чанд мөрдөх; 

4.4.3.    Ажлын байранд архи тамхи хэрэглэхгүй, хууран мэхлэхгүй, сахилгын зөрчил гаргахгүй байх;

4.4.4.    Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилт, үндсэн үүрэг болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар,тушаал шийдвэр, шаардлагыг биелүүлэх; 

4.4.5.    Ажлын цаг чанд баримталж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг сайжруулж үр бүтээлтэй ажиллах;

4.4.6.    Ажлын байрны эмх цэгц, ариун цэврийг сахиж, эд хөрөнгө, ажил үүргийн дагуу эзэмшиж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, хамгаалах, ариг гамтай ашиглах, хэмнэлттэй зарцуулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх;

4.4.7.    Байгууллагын эд хөрөнгийг удирдлагын зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэн авч гарахгүй байх, зөвшөөрөлтэйгээравч гарах тохиолдолд заасан хугацаанд буцааж авчрах, байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэлд өөрийн буруугаас учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх; 

4.4.8.    Хариуцсан ажилтайхолбоотой баримт бичгийгтөрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврындагуу хөтөлж хадгалах ба дараа оны 1-р улиралд багтаан эмхлэн цэгцэлж цахим болон цаасан хэлбэрээр архивт хүлээлгэн өгөх;

4.4.9.    Баримт бичиг боловсруулсан тухай бүрдэлд түүнийг боловсруулсан, хянасан, танилцсан ажилтны нэр, гарын үсэг байна. Энэ тэмдэглэгээг байгууллагад үлдэх хувийн сүүлийн хуудасны ар талын  зүүн доод хэсэгт бичих;

4.4.10.    Хувийн зардлаар сургалт, дамжаанд хамрагдах, сургуульд суралцах тохиолдолд хүсэлтээ харъяа сургууль, албаараа дамжуулан МУБИС-ийн захиргаанд гаргах; 

4.4.11.    Хөдөлмөрийн болон сургалтын багаж, техник хэрэгсэл, ажлын хувцсыг зохих журмын дагуу эзэмшин зориулалтаар нь ашиглаж, тогтоосон хугацаанд тооллого тооцоо хийлгэж байх;

4.4.12.    Хууль, тогтоомж болон хөдөлмөрийн гэрээнд заасан бусад үүрэг.

4.5.    Багш, ажилтны эдлэх эрх 

4.5.1.    Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, МУБИС-ийн дүрэм, Журам, Багшийн ажиллах журамд заасан эрх эдлэх; 

4.5.2.    Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг ажил олгогч (түүний төлөөлөгчид) болон багш, ажилтнууд (тэдний төлөөлөгчид) тодорхой үндэслэлд тулгуурлан гаргах;

4.5.3.    Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангуулах;

4.5.4.    Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар санал хүсэлт гаргаж, хэвийн нөхцөл бүрдүүлэн, үнэнч шударга ажиллах;

4.5.5.    Хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс авах; 

4.5.6.    Хууль, тогтоомж болон холбогдох журмын дагуу тэтгэмж, тэтгэлэг авах;

4.5.7.    Хууль, тогтоомж энэ журамд заасны дагуу ээлжийн болон нэмэгдэл амралт, захиргааны чөлөө авах; 

4.5.8.    Мэдлэг, боловсрол, мэргэшлээ дээшлүүлэх, сургалтад хамрагдах; 

4.5.9.    Ажлын байрны нөхцөл, нийгмийн баталгаа, сургуулийн эрх ашгийн төлөө асуудлаар сургуулийн захиргаа, холбогдох албан тушаалтанд амаар болон бичгээр санал гомдол гаргах; 

4.5.10.    Хууль тогтоомж, хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээ, хэлэлцээрт заасан бусад эрх, хөнгөлөлт эдлэх.

Тав. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах,дуусгавар болгох, цуцлах

5.1.    Иргэнийг ажилд авах

5.1.1.    МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн нэгжүүд чөлөөтэй байгаа, шинээр бий болсон ажлын байр, сул орон тоонд иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажилтнаар авахдаа Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, тэдгээртэй холбогдох бусад хууль тогтоомж, МУБИС-ийн дүрэм, мөн энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

5.1.2.    Ажлын байрыг шинээр бий болгох, цомхотгох асуудлыг Захирлын зөвлөлийн  хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэнэ. 

5.1.3.    МУБИС-д дадлагажигч багш, багш, ахлах багш, дэд профессор, профессор гэсэн албан тушаалын зэрэглэлээр ажилд авах ба ажиллуулна. Тэнхим, профессорын багт дэд профессор албан тушаалын зэрэглэлд 3, профессор албан тушаалын зэрэглэлд 2 хүртэл хүнийг томилон ажиллуулна.

5.1.4.    МУБИС-д ажилд авахад, мөн дэд профессор, профессор цолны нэмэгдэл болон тухайн багшийн албан тушаалын зэрэглэлд ажиллуулахад МУБИС, МУИС, ШУТИС, АШУИС, СУИС, ХААИС-ийн эрдмийн зөвлөлөөс авсан цолыг адил нөхцөлөөр тооцно. Дотоодын бусад их, дээд сургуулийн дэд профессор, профессор цолыг шатлал буулгаж тооцно.

5.1.5.    Гадаадын их дээд сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөс олгосон цолыг (профессор, дэд профессор) МУБИС-д хүлээн зөвшөөрөх жагсаалтыг эрдмийн зөвлөлөөр батлуулж мөрдөнө.

5.1.6.    Ажлын байранд үндсэн ажилтан авах сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлах ба тухайн иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангасан эсэх талаар судалж, удирдлагуудад танилцуулах, материал бүрдүүлэх ажлыг хүний нөөцийн менежер зохион байгуулна.

5.1.7.    Ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн мэргэжилтэн, түүнээс дээш албан тушаалтныг Захирлын зөвлөлд нэгжийн дарга нь танилцуулж шийдвэрлүүлэх ба тухайн ажлын байранд томилох тушаал, ажлын байрны тодорхойлолтыг МУБИС-ийн захирал тушаалаар батална. Шаардлагатай бол ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж болно.

5.1.8.    Шинээр ажилд орж байгаа ажилтныг захирлын тушаал гарсан өдрөөс ажлын байранд байршуулах, сургуулийн вэб сайтаар дамжуулан танилцуулах, сургуулийн сүлжээнд бүртгэх асуудлыг хүний нөөцийн менежер хариуцан зохион байгуулна. Иргэний гэрээгээр ажиллаж байгаа ажилтныг сургуулийн сүлжээнд бүртгэхгүй. 

5.1.9.    Иргэнийг ажилд авсан тухай МУБИС-ийн захирлын тушаалыг үндэслэн түүний нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийнэ. 

5.1.10.    Ажлын байранд тавигдах шаардлагаас хамааран ажил үүргийн чиг баримжаа олгох хөдөлмөр хамгааллын сургалт-семинарт хамруулж, энэ тухай хөдөлмөрийн гэрээнд тусгана. 

5.1.11.    Ажилтан ажлын цагтаа багтаан, хөдөлмөр зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, орон тоог хэмнэх зорилгоор ажил олгогчтой тохиролцсоноор өөрийн байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр өөр ажил, албан тушаал хавсран гүйцэтгэх, өөр ажил хослон гүйцэтгэх болон эзгүй байгаа ажилтны үүргийг түр орлон гүйцэтгэн ажиллаж болно.

5.1.12.    Ажил хавсран гүйцэтгэх болсон тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, 28 дугаар зүйлийн 28.2, 37-40 дүгээр зүйл заалтуудыг  ажил хавсран гүйцэтгүүлхээр байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд заавал тусгасан байна. 

5.1.13.    Ажил албан тушаал хавсран, эсвэл эзгүй байгаа ажилтны ажил үүргийг түр орлон гүйцэтгэсэн байнгын орон тооны ажилтанд үндсэн цалингийн 40 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний нэмэгдэл хөлсийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан Хамтын гэрээг үндэслэн олгоно.

5.1.14.    МУБИС-ийн захирал МУБИС-ийн дүрмийн 4.4.3-т заасны дагуу энэ журмын 5.1.13-д заасан ажил гүйцэтгэгчийн нэмэлт хөлсний хэмжээг хавсран болон түр орлон гүйцэтгэсэн ажлын биелэлтийг харгалзан 40 хүртлэх хувиас буруулж эсхүл тухайн ажлыг үндсэн ажилтай нь хавсран гүйцэтгэх гэрээг цуцлаж болно.

5.1.15.    Цагийн багштай сургалт эрхэлсэн дэд захирал, гэрээт ажилтантай бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, эсвэл тухайн асуудал эрхэлсэн дэд захиралгүйцэтгэх ажлын үргэлжлэх хугацаанд гэрээ байгуулан, ажиллуулна.

5.1.16.    Багшаар ажиллуулах тохиолдолд МУБИС-ийн багшийн ажиллах журмын 3 дугаар зүйлийг баримтлан багшаар авах, ажиллуулах, чөлөө олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.1.17.    МУБИС-д ажиллах багш нь МУБИС, МУИС, ШУТИС, АШУИС, СУИС, ХААИС-д бакалавр, магистр эсвэл гадаадын их сургуульд суралцаж төгссөн магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байна.

5.1.18.    Өндөр мэргэшлийн эрдэмтдийг төгссөн сургууль харгалзахгүй гэрээний үндсэн дээр урьж ажиллуулж болно.

5.1.19.    МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн нэгжид ажиллахаар бичиг баримт бүрдүүлсэн иргэнтэй танилцах хуудсыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн олгоно. МУБИС-ийн захиргаа, сургалт, эрдэм шинжилгээ, эдийн засаг хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал, нэгжийн удирдлага, харин үйлчилгээ аж ахуйн ба санхүүгийн нэгжид ажиллах хүмүүстэй эдийн засаг, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирлын ажлын алба, хүний нөөцийн мэргэжилтэн танилцана. Танилцсан албан тушаалтан өөрийн саналыг танилцах хуудсанд товч тодорхой бичиж гарын үсэг зурсан байна. 

5.1.20.    Сонгон шалгаруулалтад орохоор хүсэлт гаргагчид нь дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: 
1)    Боловсролын гэрчилгээ, мэргэжлийн үнэмлэх, их дээд сургуулийн дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар; 
2)    Төрийн албан хаагчийн анкет; 
3)    Урьд эрхэлж байсан ажлаасаа чөлөөлөгдсөн тушаал, ажил байдлын тодорхойлолт;
4)    Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар; 
5)    Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл; 
6)    Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн дэвтэр.

5.1.21.    МУБИС-ийн бүрэлдэхүүний нэг нэгжид ажиллаж байгаа ажилтныг нөгөө нэгжид шилжүүлэн ажиллуулах асуудлыг нэгжийн удирдлагуудын санал, үндэслэлийг харгалзан МУБИС-ийн захирал шийдвэрлэнэ.

5.2.    Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах

5.2.1.    МУБИС-ийн хөдөлмөрийн гэрээний загварыг МУБИС-ийн захирал батлах бөгөөд ажлын байрны онцлог, шаардлагаас хамаарч хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлт нөхцөлүүдийг тусгах ба түүнийг хоёр тал гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр мөрдөнө. 

5.2.2.    МУБИС-ийн захирал нь дэд болон бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлуудтай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан хамтын гэрээгээр хүлээсэн үүргүүдийг тусгана. 

5.2.3.    Хөдөлмөрийн гэрээнд тусгасан нэмэлт нөхцөлийг хангаж ажиллаагүй бол хөдөлмөрийн гэрээг биелүүлээгүй гэж үзнэ. Хөдөлмөрийн гэрээнд ажлын үр дүнг албан ёсоор үнэлгээ хийлгэх хугацааг тодорхой зааж, түүнийг чанд мөрдөнө.

5.2.4.    Иргэнийг ажилд томилох тухай МУБИС-ийн захирлын тушаал гарсны дараа тухайн ажилтныг 6 хүртэл сарын хугацаанд туршилтаар ажиллуулна. Туршилтын хугацаанд зөвхөн үндсэн цалин олгоно.

5.2.5.    Иргэнийг туршилтын хугацаагаар ажиллаж дуусмагц ажилтны туршилтын хугацааны ажлын үр дүн, мэргэжлийн ур чадвар, идэвх санаачлага, ажилд хандах хандлага, ёс зүй зэргийг дүгнэж, холбогдох нэгжийн ажилчдын хурлын тэмдэглэл, дүгнэлтийг үндэслэн  цаашид үргэлжлүүлэн ажиллуулах эсэхийг ажил олгогч шийдвэрлэх ба үргэлжлүүлэн ажиллуулах болсон тохиолдолд түүнтэй хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулна. /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд багш ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллана./

5.2.6.    Ажилтныг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 32-34 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр өөр ажилд түр шилжүүлэн ажиллуулж болно.

5.2.7.    Түр ажиллах тухай захирал тушаал гаргах ба түр ажиллах хугацааг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1-д зааснаар 45 хоногоос дээшгүй тогтооно. 

5.2.8.    Ажилтантай зөвшилцөж тохиролцсон тохиолдолд ажилтны түр ажиллах хугацааг 2 удаа сунгаж болно. 

5.2.9.    Туршилтын болон хүний оронд түр хугацаанд ажиллаж байгаа ажилтан амралт, цол зэргийн болон бусад нэмэгдэл хөлс, хөнгөлөлтөд хамрагдахгүй.

5.2.10.    Хөдөлмөрийн гэрээнд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т заасан гол нөхцлүүдийг тодорхой тусгана. 

5.2.11.    Багш, ажилтан нь эд хөрөнгийн бүрэн буюу бүрэн бус хариуцлага хүлээх ажил үүрэг гүйцэтгэх бол түүнтэй эд хөрөнгө хариуцах гэрээг тусгайлан байгуулах эсхүл тухайн хөдөлмөрийн гэрээнд тусгана.

5.2.12.    Хөдөлмөрийн гэрээ /контракт/ байгуулсан ажилтанд дараах бичиг баримтын нэг хувийг өгнө. Үүнд: 
1)    Ажилд томилсон тухай захирлын тушаал 
2)    Хөдөлмөрийн гэрээ /контракт/ 
3)    Ажлын байрны тодорхойлолт 
4)    Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ байгуулж буй бол уг гэрээний хувь 

5.3.    Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах 

5.3.1.    Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37-40 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр дуусгавар болгоно. Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болох, цуцлах харилцааг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журамд заасан үндэслэлүүдээр зохицуулна.

5.3.2.    Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох тушаалд хөдөлмөрийн гэрээг ямар үндэслэл, шалтгаанаар хэзээнээс дуусгавар болгох зэргийг тодорхой заана. Шаардлагатай бол уг тушаалд ажил хүлээлцэх комиссын бүрэлдэхүүн, ажлын чиг үүргийг заана.

5.3.3.    Ажлаас чөлөөлөгдөх, халагдах буюу өөрчлөгдөж буй ажилтан нь хариуцан гүйцэтгэж байсан албан хэргийн холбогдох материал, файлын сан, баримт бичгийг тухайн албаны даргыг байлцуулан ажил авах хүнд, хэрвээ ажил авах хүн томилогдоогүй тохиолдолд тэмдэглэл үйлдэж зөвхөн тухайн албаны даргад, тавилга, төхөөрөмж, техник хэрэгсэл зэрэг эд зүйлсийг аж ахуйд, ном сэтгүүлийг номын санд, ажлын үнэмлэх, түлхүүр, лацны тэмдэг зэрэг зүйлсийг албаны холбогдох ажилтанд тус тус хүлээлгэж өгнө.

5.3.4.    Ажлаас чөлөөлөгдөж, халагдаж байгаа ажилтны тойрох хуудсыг бөглүүлж, санхүүгийн эцсийн тооцоо хийсний дараа түүнд хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан тухай шийдвэрийг нийгмийн ба эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг хүлээлгэн өгнө.

5.3.5.    Ажил олгогч нь Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42.1-д заасан тэтгэмжийг олгох асуудлыг МУБИС-ийн захиргаа ба ҮЭ-ийн нэгдсэн хорооны хооронд байгуулсан хамтын гэрээнд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

5.3.6.    Багш, ажилтан, албан хаагч нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон МУБИС-ийн дотоод журамд нийцүүлэн өөрийн санаачлагаар гэрээг цуцлах эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд гаргасан өргөдөл нь хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох үндэслэл болно.

5.3.7.    Хөдөлмөрийн гэрээг дараах үндэслэлээр ажил олгогчийн санаачлагаар цуцална. Үүнд: 
5.3.7.1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40-р зүйлийн 40.1-д заасан үндэслэлүүд бий болсон. 

5.3.7.2. Багш, ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил давтан гаргасан,эсвэл хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоохуйц дор дурдсан ноцтой зөрчил гаргасан:
1)     Багш ажилчид, суралцагчдын ёс зүйн дүрмийн дагуу ёс зүйн хорооны эцсийн шийдвэр гарч хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах үндэслэл бий болсон; 
2)     Ажилтан хичээлийн жилийн нэг улиралд ажлын 3 өдөр буюу нийлбэрээрээ 24 цагийн ажил тасалсан, сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдуулсан; 
3)     Шүүхээс ажилтны гэм буруутайг нотолж, түүнд ногдуулсан шийтгэлийн улмаас ажил үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон; 
4)     МУБИС-ийн аливаа дүрэм, журам, багш, ажилтны ажил үүрэгт шууд холбогдох бусад хэм хэмжээ болох МУБИС-ийн дотоод журам, Хөдөлмөрийн гэрээ, Багшийн ажиллах журамд заасан заалтыг удаа дараа ханган биелүүлээгүй, эсвэл ноцтой зөрчсөн; 
5)     Ажлын үнэлгээгээр хангалтгүй дүн авч тухайн албан тушаалд мэргэжил, ур чадварын хувьд тэнцэхгүй болох нь мэргэжлийн магадлах комиссоор тогтоогдсон; 

5.3.8.    Ажил олгогч гэрээг дуусгавар болгохдоо шалтгааныг тодорхой зааж, хуульд заасан хугацаанд нөгөө талд бичгээр мэдэгдэнэ.


5.4.    Контракт байгуулах, дүгнэх, цуцлах 

5.4.1.    МУБИС-ийн захирал холбогдох асуудал эрхэлсэн дэд захирлууд, бүрэлдэхүүн сургуулийн захиралтай контрактыг зөвхөн бичгээр байгуулна. 

5.4.2.    Контрактад заасан хугацаанд контрактын биелэлтийг дүгнэх бөгөөд талуудын тохирсон ажлын үр дүн, үзүүлэлтийг хэрхэн ханган биелүүлснийг үнэлнэ.

5.4.3.    Контракт байгуулсан албан тушаалтан өөрийн хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны талаар болон контрактаар тохирсон ажлын үр дүн, үзүүлэлтийг хэрхэн ханган биелүүлснээ илтгэсэн тайланг ажил олгогчид контрактад заасан хугацаанд хүргүүлсэн байна. 

5.4.4.    Контрактыг дүгнэж, сунгах эсхүл цуцлах асуудлыг ажил олгогч шийдвэрлэх ба контрактаар хүлээсэн үүргээ зохих ѐсоор биелүүлсэн гэж дүгнэвэл хугацааг сунгана. 

5.4.5.    Контрактын хугацаа дуусгавар болоход контрактыг цуцлах талаар албан тушаалтанд мэдэгдээгүй бол контрактын хугацааг анх байгуулсан хугацаагаар сунгасанд тооцно. 

5.4.6.    Дараах үндэслэлээр контрактыг цуцална. Үүнд: 

1)    Контрактыг Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажилтны болон ажил олгогчийн санаачлагаар, талууд харилцан тохиролцсоноор болон хуульд заасан контракт цуцлах үндэслэл, журмыг баримтлан цуцалж болно; 

2)    Дэд захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал өөрийн хүсэлтээр 6 сараас дээш хугацаанд сургалтад хамрагдах нөхцөлд; 
3)    Дэд захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал өөр албан тушаалд ажиллахаар болж талуудын хооронд шинэ Хөдөлмөрийн гэрээ, контракт болон бусад төрлийн гэрээ байгуулах болсон;

4)    Контрактаар үүрэг болгосон зүйл, заалтыг зөрчсөн, дотоод журамд дурьдсан ноцтой зөрчлийг гаргасан тохиолдолд контрактыг хугацаанаас өмнө цуцална.

5)    Контрактыг цуцалсан тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хууль болон контрактад заасан үндэслэлүүдийг баримтлан тэтгэмж олгох ба тушаалд өөрөөр заагаагүй бол талуудын хооронд хийх тооцоог ажлын 5 хоногт багтаан хийнэ. 

ТАВ. АЖИЛ, АМРАЛТ, ЧӨЛӨӨ

5.5.    Ажиллах цагийн горим

5.5.1.    Ажилтны ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацаа 8 цаг, долоо хоногийн ажлын нийт цаг 40-өөс илүүгүй байна. Захиргааны ажил 08:30-17:30 цагт, үдийн цайны завсарлага 12:30-13:30 цагийн хооронд байна. Монгол Улсын хуулиар тогтоогдсон албан ёсны баярын өдрүүд болон Бямба, Ням гаригт амарна.

5.5.2.    Ажлын байрны байршил, онцлогоос шалтгаалан 5.1.1-д зааснаас бусад горимоор ажиллаж болно. Энэ тохиолдолд асуудлыг тухайн ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд тусган зохицуулна.

5.5.3.    Ажил олгогчийн санаачилгаар, ажлын шаардлагаар ажилтныг илүү цагаар ажиллуулж болох бөгөөд уг ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол ажлын цагийн бүртгэлийгүндэслэн илүү цагаар ажилласны хөлсийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 52, 53 дугаар зүйл, холбогдох журам, хамтын гэрээнд заасны дагуу тооцон олгоно. 

5.5.4.    Ажилтан хүндэтгэх шалтгаанаар ажилдаа ирэх бололцоогүй тохиолдолд шууд удирдах албан тушаалтанд урьдчилан мэдэгдэнэ. Урьдчилан мэдэгдээгүй тохиолдолд тухайн ажилтныг чөлөө авсанд тооцохгүй. 

5.5.5.    Ажилтан ажлын цагаар албан ажлаар гадагш явахдаа шууд харъяалагдах нэгжийн удирдлагад өөрийн биеэр мэдэгдэнэ. Явсан ажлынхаа үр дүнгхаръяалагдах албан тушаалтанд тайлагнаж байна.

5.6.    Цалингүй чөлөө 

5.6.1.    Дэд захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал өөрийн харьяалахажилтанд ажлын 5 өдөр хүртэлх чөлөөг олгож болох ба тухайн ажилтанд олгосон чөлөө нь нэг хичээлийн жилд ажлын 40 цагаас хэтрэхгүй байна. Чөлөөний хуудсыг хөтөлж, санхүү тооцоо хийнэ.

5.6.2.    Нэг сар хүртэлх чөлөөг захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн олгож болно. 

5.6.3.    Нэг сараас дээш хугацааны чөлөөг холбогдох нэгжийн /алба, хэлтэс, төв/ удирдлагын зөвшөөрлийг үндэслэн МУБИС-ийн захирал олгоно.

5.6.4.    Багш, эрдэм шинжилгээний ажилтанд мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэхэд нь зориулж нэг жил хүртэлх хугацаагаар цалингүй чөлөө олгож болно. 

5.6.5.    Багш, ажилтан нь хүүхэд, өвчтэй хүн асрамжлах, гэр бүлийн хүнээ дагаж гадаадад суух зэрэг шалтгааны улмаас нэг жил хүртэл хугацаагаар цалингүй чөлөө эдэлж болно. 

5.6.6.    Цалингүй чөлөөг багш, ажилтны бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн нэг жил хүртэл хугацаагаар сунгаж болно. Бичгээр хүсэлт гаргаагүй хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажил тасалсанд тооцож хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж дуусгавар болгоно.

5.6.7.    Лаборатори, кабинет хариуцсан ажилтанд чөлөөг сургалт, эрдэм шинжилгээний хэвийн ажиллагааг тасалдуулахгүй байх нөхцөлийг хангаж зохицуулалт хийсэн тохиолдолд чөлөө олгоно. 

5.6.8.    Багш ажилтан захиргааны зөвшөөрлөөр гадаад дотоодод 3 сараас дээш хугацаагаар сургалтад хамрагдах болсон тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлын байрыг хэвээр хадгалах бөгөөд тохирсон хугацаанд ирж ажилдаа ороогүй бол түүнтэй холбогдох тооцоог хийж дуусгана. Хөдөлмөрийн гэрээ нь цуцлагдсан ажилтанд Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу цалин тэтгэвэр, тэтгэмж олгохгүй. 

 

5.7.    Цалинтай чөлөө

5.7.1.    Нэг сараас дээш хугацааны цалинтай чөлөөг багш, ажилтны хүсэлт, дэд захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, алба, хэлтсийн даргын зөвшөөрлийг үндэслэн МУБИС-ийн захирал олгоно. 

5.7.2.    Профессор, багшид бүтээлийн чөлөө олгохыг МУБИС-ийн Багшийн ажиллах журмаар зохицуулна. 

5.7.3.    Дор дурдсан нөхцөлд дараах хугацаагаар багш, ажилтанд захиргааны чөлөө олгоно: 
1)    Гэр бүлийн гишүүн, төрөл, садан /төрүүлсэн болон үрчлэн авсан эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, төрсөн ах, эгч, дүү, хүүхэд/-ийн хүн нас барсан үед ажлын 5 хүртэл хоног; 
2)    Гэр бүлийн гишүүн хүнд өвчтэй, төрөл, садан, хууль ёсоор өөрийн асрамжинд байдаг хүнийг сахиж асрамжлахад 15 хоног хүртэл хугацаагаар; 
3)    Бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаан /эмнэлгийн үзлэг шинжилгээ хийлгэх, гэр орон нь гэнэтийн аюулд өртөх, хорио цээрт орох, бэлтгэх сургуулилалт хийх, уралдаан тэмцээнд оролцох, эрдмийн зэрэг хамгаалах, төгсөлтийн шалгалт өгөх/-тай бол ажлын 15 хүртэл хоног; 
4)    Гэр бүл болж хурим хийх, эхнэр нь амаржсан үед ажлын 5 хоног 

5.7.4.    Эмнэлгийн чөлөө авсан тохиолдолд тухайн өдрөө үндсэн нэгжийн удирдлагад мэдэгдэх үүрэгтэй. 

5.7.5.    Нярай хүүхэд үрчлэн авсан эх /эцэг/, хүүхэд асрах чөлөө хүссэн эх /эцэг/-д чөлөөг Хөдөлмөрийн хуульд зааснаар олгоно. Хүүхэд асрах чөлөөг захирлын тушаалаар олгож, НДД-т бичилт хийж байна.

5.7.6.    Багш, ажилтан нь хүндэтгэх шалтгаанаар чөлөөний хугацааг сунгах тохиолдолд чөлөө дуусахаас өмнө мэдэгдэн шийдвэрлүүлнэ. 

5.8.    Томилолт 

5.8.1.    Ажлын шаардлагаар орон нутаг болон гадаад улс орнуудад албан томилолтоор ажиллах багш, ажилтан, албан хаагч нь ажлын удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулж, харьяалагдах нэгжийн удирдлага /холбогдох асуудал эрхэлсэн дэд захирал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал/-аар батлуулсны дараа томилолтын хуудас, зардлыг гаргана.

5.8.2.    Томилолтоор ажилласан багш, ажилтан буцаж ирснээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор гүйцэтгэсэн ажлын тухай танилцуулах хуудас бичиж, нэгжийн удирдлагад танилцуулна.Томилолт олгосон албан тушаалтан танилцуулах хуудастай танилцан, ажилтны гүйцэтгэсэн үүрэг, ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, томилолтын хуудсанд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

5.8.3.    Дотоод томилолтын зардлыг тооцохдоо Монгол Улсын сангийн сайдын 2011 оны 132 дугаар тушаал, гадаад томилолтын зардлыг 188 дугаар тушаалын дагуу тооцож олгоно. Тушаалгүйгээр томилолтын зардал гаргасан тохиолдолд захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.

5.8.4.    Бүрэлдэхүүний сургууль явуулах ажилтан, багийн томилолтын удирдамж, бүрэлдэхүүний талаарх мэдээллийг гадаад болон дотоод ажлын албаар дамжуулж захирал, дэд захиралд мэдэгдэж зохицуулалт хийнэ.

5.9.    Ээлжийн амралт

5.9.1.    Багш, ажилтан Хөдөлмөрийн тухай хуулиар тогтоосон ээлжийн болон нэмэгдэл амралт эдэлнэ. Хуульд заасны дагуу багш, ажилтанд ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлнэ.Ажлын зайлшгүй шаардлагаар /Удирдлагын шийдвэрээр зайлшгүй шаардлагатай ажил үүрэг гүйцэтгэсэн/ ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтныг нөхөж амруулах буюу түүний зөвшөөрснөөр 1.5 сарын албан тушаалын цалинг олгож болно.

5.9.2.    Ээлжийн амралтын хоорондох хугацаа 6 сараас доошгүй байна. 

5.9.3.    Шинээр ажилд орсон ажилтны ээлжийн амралтыг 8 сараас доошгүй хугацаанд ажилласны дараа олгоно. 

5.9.4.    Жил бүрийн 6-р сард тухайн нэгжийн саналыг авч өмнөх жилийн амралтын хугацаа, ажлын шаардлагыг харгалзан бүрэлдэхүүн сургууль, алба, төвийн удирдлага ажилтнуудын ээлжийн амралтын хуваарь гаргаж, захирлын тушаалаар баталгаажуулна. 

5.9.5.    Ажилтан ажлаас чөлөөлөгдөх, тэтгэвэр тогтоолгох, халагдахад ээлжийн амралтын тооцоог хийнэ. 

Зургаа. Цалин хөлс, шагнал, тэтгэмж тусламж

6.1.    Цалин хөлс

6.1.1.    Багш ажилтны цалин хөлс, бусад олговрыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47-63 дугаар зүйл, ҮЭ-тэй байгуулсан хамтын гэрээ, Засгийн газрын тогтоолоор баталсан цалингийн ангилал зэрэглэлийг  баримтлан МУБИС-ийн цалингийн сүлжээг тогтоож мөрдөнө .

6.1.2.    Багш ажилтны цалин хөлсийг сар бүрийн 8, 23-ны өдөр олгоно. Тухайн өдөр бүх нийтээр амрах өдөр таарвал өмнөх ажлын өдөр нь олгоно. 

6.1.3.    Байгууллагын үндсэн орон тоон дээр ажиллаж байгаа, мэргэжлийн албан хаагчдад, ажлын үр дүн, гаргасан амжилтыг нь харгалзан үзэж ур чадварын нэмэгдэлийг олгоно. Нэмэгдлийн  хэмжээг албан тушаалын  цалингийн 20 хүртэл хувиар тооцож улиралд нэг удаа нэгжийн даргын саналыг үндэслэн МУБИС-ийн захирлын тушаалаар олгоно.

6.1.4.    Докторын зэргийн нэмэгдлийг албан тушаалын цалингийн 15 хувиар, профессор, дэд профессор цол хүртсэн тохиолдолд эрдмийн зөвлөлийн тогтоол, професор, дэд професорын үнэмлэхийг үндэслэн МУБИС–ийн захирал тушаал гаргаж, албан тушаалын зэрэглэлийг тогтооно.

6.1.5.    МУБИС-ийн багш ажилчдын хоол унааны хөнгөлөлтийг  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 18.1.1–д заасныг баримтлан хамтын гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлнэ.

6.1.6.    Ажлын шаардлагаар ажилтныг амралтын өдөр, нийтээр амрах баярын өдөр болон илүү цагаар, шөнийн цагаар ажиллуулсан бол хууль тогтоомжид нийцүүлэн нэмэгдэл хөлс, бусад нэмэгдлийг захирлын болон бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулж дараа сард олгоно.

6.1.7.    Цалингийн бусад нэмэгдлийг санхүүгийн үйл ажиллагааны журмаар тогтоож олгоно. 

6.2.     Эрүүл мэндийн тусламж, тэтгэмж олгох, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 

6.2.1. МУБИС-ийн  ажилтан,  албан хаагчдыг жилд нэгээс доошгүй удааэмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, нарийн мэргэжлийн эмч нараар зөвлөгөө өгүүлэх,  эмнэлгийн хяналтад авахажлыг зохион байгуулна.

6.2.2.    Эхнэр нөхөр, төрүүлсэн үр хүүхэд нь нас барсан, гал усны болон байгалийн гэнэтийн аюул осолд өртсөн тохиолдолд багш, ажилтанд нэг удаагийн тусламж олгож болно. Үүнд: 
1)    Багш, ажилтан нас барсан, мэргэжилээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан эсхүл хүнд өвчнөөр өвдсөн, удаан хугацаагаар эмчлүүлэх болсон нь эмчийн магдалгаагаар нотолсон тохиолдолд тухайн үед авч байсан сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тусламжыг нэг удаа;
2)    Багш, ажилтны албан ёсны гэр бүлийн гишүүн буюу төрүүлсэн болон өргөж авсан хүүхэд нь нас барсан, гал, усны болон байгалийн гэнэтийн аюул, бусад давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас осолд өртсөн тохиолдолд үндсэн цалингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламжийг нэг удаа;

6.2.3.    МУБИС-д ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг жилд нэг удаа хүлээн авч уулзах, ажил зохиох ба нас барсан тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг Үйлдвэрчний эвлэлийн хамтын гэрээнд тусгагдсаны дагуу олгоно.  

6.2.4.    Ажилтанд тэтгэвэр, тэтгэмж ,олговор,нөхөн төлбөр олгох асуудлыг Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, болон хамтын гэрээ хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна.

6.2.5.    Ажил түр орлон гүйцэтгэгч, хөлсний гэрээт ажилтанд цол зэргийн болон бусад нэмэгдэл хөлс, хоол унааны хөнгөлөлт олгохгүй.

6.2.6.    Мэргэжлийн өндөр чадвартай багш ажилтныг сургуульдаа татан ажиллуулах зорилгоор багш ажилчдын байрыг ажиллуулна. Дотуур байранд орох асуудлыг тэнхим, нэгжийн саналыг үндэслэн захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Багш ажилчдыг багш ажилчдын байранд 5 хүртэл жил суулгана.

6.3.    Шагналд тодорхойлох, шийдвэрлэх, шагнал гардуулах 

6.3.1. Багш нарын баяр, Шинжлэх ухаан, соёлын ажилтны өдөр, тэмдэглэлт ойн баяр, МУБИС, бүрэлдэхүүн сургуулийн ойгоор шагналд нэр дэвшүүлэх буюу шагнаж урамшуулах асуудлыг захирлын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ.

6.3.2. Шагналд нэр дэвшсэн багш, ажилтны товч анкет, ажил байдлын тодорхойлолт, хамт олны хурлын шийдвэр, тэмдэглэлийг тэмдэглэлт ойн өдөр болохоос 1-3 сарын өмнө хүний нөөцийн менежерт ирүүлнэ.

6.3.3.    МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит шагналыг бүрэлдэхүүн сургууль, нэгжийн саналыг үндэслэн Захирлын тушаалаар олгоно. 

6.3.4.    Засгийн газрын болон харъяа яамны шагналд тодорхойлохдоо холбогдох шагналын журмыг баримтална. 

6.3.5.    МУ-ын төрийн дээд одон, гавьяат цол олгуулахаар тодорхойлохдоо МУ-ын ерөнхийлөгчийн МУ-ын цол хүртээх журмыг баримтална. 

6.3.6.    Хамт олны хурлын ирц 75 хувиас доошгүй байх бөгөөд хуралд оролцогчдын 80-аас дээш хувьд шагналд нэр дэвшүүлэхээр зөвшөөрвөл хурлын тэмдэглэл, тухайн багш, ажилтны анкет, ажлын амжилтын талаарх тодорхойлолт, шагнуулах хүсэлт гаргасан бичгийн хамт хүний нөөцийн менежерт ирүүлнэ. Хүний нөөцийн менежер нь уг асуудлыг захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шагналын материалыг эцэслэн шалгаж хуулийн  хугацаанд нь багтаан дээд байгууллагад хүргүүлнэ. 

6.4.    МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит шагнал: 

6.4.1.    Мөнгөн шагнал олгох, үүнд: 
Шилдэг бүтээл, шилдэг судлаач, шилдэг арга зүйч, шилдэг залуу багш, тэргүүний сургууль, тэргүүний тэнхим, тэргүүний ажилтан шалгаруулж захирлын нэрэмжит мөнгөн шагнал олгоно. 

6.4.2.    МУБИС-д 30-аас дээш жил үр бүтээлтэй ажиллаж, МУБИС-ийн нэр хүндийг өндөрт гаргасан эрдэмтэн, багш, ажилтныг хүндэт дэвтэр болон хүндэт самбарт нэрийг бичиж алдаршуулах;

6.5.    Санхүүгийн дэмжлэг 

6.5.1. Багш ажилчдын нэг хүүхэд нь МУБИС-ийн харъяа ЕБСургууль, цэцэрлэгт суралцаж байгаа бол 10 хувь, хэрэв хоёр хүүхэд суралцаж байгаа бол 20 хувиар тооцож сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө.

6.5.2. Докторантад суралцаж буй багш, ажилтанд сургалтын төлбөрийн 50 хүртэл хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ. Энэ тохиолдолд сургалт, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захиралтай гэрээ хийж хөнгөлөх ба гэрээний биелэлтийг дүгнэж хугацаандаа хамгаалж чадаагүй болон амжилтгүй сурсан бол төлбөрийн хөнгөлөлтийг буцаан төлүүлнэ.

6.5.3. Ном, бүтээл хэвлэхэд үзүүлэх дэмжлэг, хамтран борлуулах, гэрээ байгуулах хувь ашиг хүртэх тухай зохицуулалтыг санхүүгийн журмаар зохицуулна.

6.5.2.    Хөдөлмөрийн алдрыг нь тэмдэглэж сурталчлахад захирлын зөвлөлийн хурлаар гарах зардлыг хэлэлцэн баталж санхүүгээр дэмжиж болно. 

6.5.4.    Сургуулийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтад оруулсан хувь нэмэр төсвийн болон бусад орлого, төсөв хэмнэлтийн тодорхой хувиар урамшуулах асуудлыг санхүүгийн журмаар зохицуулна.

6.5.5. Хамтын гэрээнд заасан санхүүгийн дэмжлэг, хөнгөлөлтийг эдлэж болно.

 

Долоо. Хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлага

7.1.    Сахилгын шийтгэл ноогдуулах үндэслэл

7.1.1.    МУБИС-ийн дүрэм, дотоод журам зөрчсөн, ажлын байрын тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, сахилгын зөрчил гаргасан багш, ажилтан, ажилчинд гэм бурууг тогтоосон баримтыг үндэслэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131-р зүйлийн 131.1.1-131.1.3-т заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.

7.2.    Сахилгын зөрчилд ноогдуулах шийтгэл

7.2.1.    Хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил гаргасан багш, ажилтанд МУБИС-ийн захиралтушаал гаргаж дор дурдсан сахилгын шийтгэл ногдуулна. Үүнд: 
а)     Сануулах; 
б)     Албан тушаалын сарын үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хуваарь бууруулах; 
в)    Ажлаас чөлөөлөх; 

7.2.2.    Ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа харъяа нэгжийн саналыг авсан байна.Ажлаас чөлөөлөх саналаа Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал болон МУБИС-ийн захиралд хүргүүлнэ.

7.2.3.    Ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэлийг тогтоосон байна. Ёс зүйн дүрэм зөрчсөнийг уг дүрэмд заасны дагуу шалган тогтооно. Шалгалт дууссаны дараа шалгалт хийсэн тухай танилцуулгыг МУБИС-ийн захиралд танилцуулна.

7.2.4.    МУБИС-ийн захирал сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэлтэй танилцаад дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. Үүнд: 
1)   Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу сахилгын шийтгэлийн аль нэг төрлийг оногдуулах; 
2)   Дахин шалгуулах, нэмэлт баримт сэлт бүрдүүлэхээр буцаах; 
3) Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай санал үндэслэлгүй гэж үзэж хэрэгсэхгүй болгох; 
4) Сахилгын зөрчил гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзвэл холбогдох байгууллагаар шалгуулахаар харъяаллын дагуу шилжүүлэх. 

7.2.5.    Сахилгын шийтгэл ногдуулсан тухай шийдвэрийг өөрт нь танилцуулах ба шаардлагатай гэж үзвэл хамт олонд мэдээлнэ.

7.2.6.    Сахилгын шийтгэл ногдуулсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд ажилтныг сахилгын шийтгэлтэйд тооцно.

7.2.7.    Дараах зөрчлийг сахилгын ноцтой зөрчилд тооцож ажлаас чөлөөлөх шийтгэл ногдуулна:
1)    Хичээлийн болон оюутны байранд архи уусан, согтуугаар ажил үйлчилгээ явуулсан;
2)    Хүндэтгэх шалтгаангүйгээр ажил тасалсан; (хүндэтгэх шалтгаанд: гэнэтийн гамшиг осолд нэрвэгдэх, өвчлөх, хөл хоригдох зэрэг орно.)
3)    Байгууллагын өмч хөрөнгийг ажлын байрнаас зөвшөөрөлгүй авч гарсан, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг хувьдаа ашигласан болон эд ангийг сольсон;
4)    Бичиг баримт засах, хуурамчаар үйлдэх, ажил албан тушаал, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэсэн, эрх мэдлээ урвуулан ашигласан эсвэл ажил үүргээ гүйцэтгэсний төлөө бусдаас шан харамж шаардсан, авсан зуучилсан; 
5)    Сэлбэг, бараа материал, техник хэрэгсэл нийлүүлэгчтэй хувийн сонирхлын үүднээс харьцаж, хэрэгцээнээс илүү ажил үйлчилгээний шаардлага хангахгүй бараа, материал  эд зүйлийг тухайн үеийн зах зээлийн ханшаас өндөр үнээр худалдан авсан, мэдээ тайлан буруу гаргасан;
6)    МУБИС-ийн багш, ажилтан, албан хаагчдын үйл ажиллагааны талаарх оюутны сэтгэл ханамжийн судалгааны үнэлгээгээр хоёр удаа  60 хувиас доош оноо авсан; Сэтгэл ханамжийн судалгааг жил бүрийн дөрөвдүгээр сард багтаан авч судалгааны дүнг хэлэлцэж, зохих журмын дагуу шийдвэр гаргана
7)    Барилга, цахилгаан, сантехникийн засварын ажлыг удаа дараа чанаргүй гүйцэтгэсэн, худалдан авалт буюу тендерийн үйл ажиллагааг хууль бусаар зохион байгуулсан санаатай болон санаандгүй байдлаар будилуулсан:
8)    Албан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж байгаа албан хаагчид дарамт шахалт үзүүлэх ,хөндлөнгөөс оролцох, хувь хүн  хуулийн этгээдэд давуу тал олгох, бусдын эрхийг хязгаарлах:
9)    Төсвийн болон хандив тусламжийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан:
10)    Сургуулийн эд хөрөнгө болон  бусдын эд зүйлсийг хулгайлсан;
11)    Хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг давтан гаргасан:
12)    МУБИС-ийн ёс зүйн дүрмийн хороиглосон заалтыг хоёр ба түүнээс дээш удаа зөрчсөн.

7.3.    Эд хөрөнгийн хариуцлага  

7.3.1.    Эд хөрөнгийн хариуцлагын холбогдолтой асуудлыг шийдвэрлэхэд Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн 132, 133, 134, 125, 136 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэнэ. 

7.3.2.    Хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа ажилтан өөрийн буруугаас байгууллагад эд хөрөнгийн хохирол учруулсан тохиолдолд сахилгын шийтгэлтэй эсэхийг үл харгалзан хуульд заасны дагуу эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

Найм. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа

    
8.1.    Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан орон тооны бус мэргэжилтэн ажиллуулна. 

8.2.    Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай албан тушаал, ажлын байранд ажиллагчдад тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгож, ариутгах, угааж цэвэрлэх, хувцас солих нөхцөлөөр хангаж, сүү, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгож болно. 

8.2.    Ажиллагчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж, зааварчилгаа зөвлөгөө өгнө. 

8.3.    Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хурц хордлогын үед ажиллах орон тооны бус байнгын комиссыг ажиллуулна. Энэхүү комисс нь өөрсдийн дүрэм болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан журам, заавар, зөвлөмжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

8.4.    Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нөхцөл солих акт тогтоолгосон хүмүүсийн судалгаа гаргаж, ажлын нөхцөлийг өөрчлөх арга хэмжээ авна. 

8.5.    Ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөлийг шаардлагын түвшинд хангаж, цэвэрлэгээ ариутгалыг хийнэ.


Ес. Бусад

9.1.    Засгийн газрын 2000 оны 4-р тогтоолоор баталсан Монгол Улсын төрийн ёслолын журамд нийцүүлэн  ёслол, хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг эрдмийн цол зэрэг олгох, ойн баяр, тэмдэглэлт өдөр, өндөр настан ахмадуудыг хүлээн авах, хамт олонд шагнал гардуулахад хүндэтгэл үзүүлнэ.

9.2.    Хүндэтгэл үзүүлэх, олон улсын зочид төлөөлөгчдийг угтах, хүлээн авах түүнтэй  холбогдох бусад зардлыг Санхүүгийн үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу зохицуулна. 

9.3.    Энэхүү Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай саналыг хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчид тавих эрхтэй ба тус саналыг МУБИС-ийн Захирлын зөвлөлийн  хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

9.4.    Журмыг хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд нэгэн адил дагаж мөрдөнө.

9.5.    Журмын хэрэгжилтэд хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд /ажил олгогч ба ажилтны эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах үүрэг хүлээсэн байгууллагууд/ өөрсдийн эрх хэмжээний хүрээнд, хуулийн дагуу хяналт тавих эрхтэй.