Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн алба нь МУБИС-ийн бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалтын бодлогыг бүрэлдэхүүний сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон сургуулийн удирдлагаас сургалтын үйл ажиллагааны талаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үндсэн нэгж юм. Тус алба нь Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, МУБИС-ийн дүрэм, дотоод журам, сургалтын журам, багшийн ажиллах журам, оюутны журам, санхүүгийн журам зэргийг үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн албаны бүрэлдэхүүн:

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ӨРӨӨ

Н. Мягмарцоож 

Албаны дарга

323102

1- байр, 109 тоот

Б. Нармандах

мэргэжилтэн

311547

1- байр, 107 тоот

Ц. Дамдинсүрэн

мэргэжилтэн

311547

1- байр, 107 тоот

С. Нямдорж

мэргэжилтэн

311547

1- байр, 108 тоот

Т.Цасчихэр

мэргэжилтэн

311547

1- байр, 108 тоот

Б. Энх-Од

мэргэжилтэн

311547

1- байр, 108 тоот

Ш. Алтангэрэл

мэргэжилтэн

311547

1- байр, 108 тоот

Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн алба нь сургалтын хөтөлбөр, оюутан, багшийн бүртгэл мэдээлэл, багшийн хөгжил, оюутны элсэлт, төгсөлт, кредитийн биелэлт, багш мэргэжлийн дадлага, сургалтын удирдлага, мэдээллийн систем, статистик мэдээ баримт, мөн сургалтын бодлого, дүрэм, журмын хэрэгжилт, зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар санал, хүсэлт хүлээн авч холбогдох шатанд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ. Мэдээллийг тус албаны холбогдох мэргэжилтэн, мөн МУБИС-ийн “Сургалтын журам”, “Багшийн ажиллах журам”, “Оюутны журам”  зэргээс авах боломжтой.