МУБИС-ийн ёс зүйн хороо нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоол, МУБИС-ийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4.4, 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн МУБИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг тус тус  үндэслэн 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн байгуулагдаж, 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/211 тоот тушаалаар МУБИС-ийн ёс зүйн дүрмийг баталж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолын хавсралт, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ-ийн 2.2-т “Аливаа байгууллага, албан тушаалтан нь хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлэхдээ энэхүү дүрмийг жишиг болгож болно” гэж заасны дагуу МУБИС-ийн дүрмийг боловсруулж мөрдүүлэх болсон.

МУБИС-ийн ёс зүйн хорооны гишүүд

Дарга:                                                  Б.Баттөмөр                        /НХУС/                

Нарийн бичгийн дарга:                        Б.Цэнгүнжав                     /ЗАХИРГАА/    

Гишүүд:                                               Г.Эрдэнэчимэг                  /ЗАХИРГАА/     

                                                            Ц.Магсар                           /НХУС/                                

            С.Энхбаяр                         /УБТС/                 

            Л.Мөнхтуяа                       /МБУС/                                               

            Д.Энхээ                             /БС/                                      

            Д.Базарваань                    /БоСС/

                                                            А.Гантулга                        /АРХАНГАЙ/