МУБИС-ийн захирлын 2014 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/165 тоот тушаалаар Хөтөлбөрийн хороо, салбар хороо, дэд хороодыг байгуулж МУБИС-ийн сургалтын стандарт, шаардлагатай холбоотой бодлого тодохойлох, хөтөлбөрийг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлэх, санал авах, өөрчлөлт оруулах, сургалтын хөьөлбөртэй холбоотой бодлого шийдвэрийг боловсронгуй болгох зорилгоор дээр дурьдсан хородыг байгуулан ажиллаж байгаа ба сургалт хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирлын удирдлага дор холбогдох чиг үүрэгийг биелүүлж ажиллаж байна.